TOP
Image without a name


ÅPENHETSLOVEN


Åpenhetsloven

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss i Illums Bolighus Norge AS og hos våre underleverandører og leverandørkjeder, i forbindelse med produksjon og levering.

Vi i Illums Bolighus Norge AS er pliktig til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurdering, hvor vi kartlegger mulige negative konsekvenser av brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Gjennom våre løpende risikovurderinger har vi oversikt over hvor i vår virksomhet og hos hvilke leverandører det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø. Slik kan vi fokusere på å forbedre, stille krav og følge opp våre leverandører for en positiv påvirkning.

Vi følger de internasjonale prinsipper som OECDs retningslinjer, FN-konvensjoner, ILOs konvensjoner og UN Global Compacts 10 prinsipper.

Benytt vår mailadresse, aktsomhet@illumsbolighus.no, for mer informasjon eller varslinger.

Enhver varsling vil bli behandlet konfidensielt. Varselet vil bli kommunisert til relevant personell.